Postzegelclub 'De Zeven Torentjes'
Algemene Gebruiksvoorwaarden
U bent hier: home > disclaimer         
home
Mijnzegels
Verkoop souvenirs
  > wat doen we?
  > wie zijn we?
  > lid worden
  > zoekertjes
  > evenementen
  > links
  > sponsors
  > nieuwsbrief
  > contact

 
Nieuws
Eerstvolgende vergadering:

Bekijk onze ruilverkooplijst
Bieden via het internet is mogelijk.

   
Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website www.pzc7torentjes.be. Deze website is gecreëerd en wordt beheerd door Postzegelclub De Zeven Torentjes. Door gebruik van deze website verbindt de gebruiker zich ertoe de hieronder bepaalde Algemene Gebruiksvoorwaarden na te leven.

Verklaring voor afwijzing van Aansprakelijkheid
Postzegelclub De Zeven Torentjes, vzw, wil met deze website de toegang tot de informatie over haar initiatieven verbeteren. Postzegelclub De Zeven Torentjes kan geen enkele aansprakelijkheid voor de gegevens op deze website aanvaarden.

Als bezoeker van deze website stemt u in met de volgende aansprakelijkheidsbeperkingen:

 • de gegevens op deze website zijn niet noodzakelijk volledig, nauwkeurig of bijgewerkt. Sommige gegevens staan in files of formats die niet foutloos zijn. Als u ons opmerkzaam maakt op onjuistheden, zullen wij trachten die te verbeteren;
 • de gegevens omvatten uitsluitend informatie van algemene aard. Ze houden geen verband met de omstandigheden van een specifieke persoon of een specifieke entiteit;
 • incorrecte gegevens of tekortkomingen van deze website geven geen recht op financiële compensaties;
 • de informatie vormt geen professioneel of rechtskundig advies. Voor specifiek advies moet u een beroep doen op de daartoe bevoegde deskundigen;
 • door technische fouten kunnen er onderbrekingen zijn in de beschikbaarheid van bepaalde gegevens. Postzegelclub De Zeven Torentjes aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de problemen die zich als gevolg van het gebruik van deze website of van andere daarmee verbonden externe sites voordoen;
 • de gegevens zijn soms gekoppeld aan externe sites waarover Postzegelclub De Zeven Torentjes geen zeggenschap hebben en waarvoor ze ook geen verantwoordelijkheid dragen;
 • de informatie wordt geleverd en weergegeven zonder enige vorm van garantie. Postzegelclub De Zeven Torentjes is evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen, indien deze ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen op de site zouden voorkomen. Postzegelclub De Zeven Torentjes behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de informatie op de site op elk tijdstip te wijzigen.

Reproductiebeding en Intellectuele Eingedomsrechten
Tenzij het anders aangegeven is, kunt u de informatie vrij en kosteloos raadplegen. U kunt ze downloaden en kopiëren voor persoonlijk gebruik op voorwaarde dat u daarbij duidelijk de bron vermeldt. Deze toestemming geldt niet voor de teksten waarbij er expliciet beperkingen van het gebruik worden vermeld.
Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (geluid, beelden, software enzovoort) is altijd voorafgaande toestemming vereist. Over de reproductie van de informatie kunt u contact opnemen met Postzegelclub De Zeven Torentjes of rechtstreeks met de beheerders van de desbetreffende webpagina's.

De teksten, tekeningen, foto's, films, beelden, data, databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo's en andere bestanddelen van deze site zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren de Postzegelclub De Zeven Torentjes of derden toe. Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Postzegelclub De Zeven Torentjes de op en via deze website aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

Niet-toegestaan gebruik van de website
De gebruiker verbindt zich ertoe o.m.:

 1. de informatie niet wederrechtelijk te gebruiken;
 2. geen zodanig gebruik te maken van de website waardoor de website wordt beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet of anderszins minder efficiënt wordt gemaakt;
 3. de website niet te gebruiken voor transmissie of posting van computervirussen of voor transmissie of posting van materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter;
 4. de website niet te gebruiken op een dergelijke wijze dat er een inbreuk gepleegd wordt op de rechten van een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vereniging, zoals, onder meer doch niet uitsluitend, de rechten van privacy en intellectuele eigendom;
 5. de website niet te gebruiken voor posting en transmissie van materiaal met promotionele of publicitaire doeleinden zonder hiervoor een voorafgaandelijk toestemming aan Postzegelclub De Zeven Torentjes te vragen, behalve indien daarom verzocht werd door de ontvanger.

Links naar andere websites
Deze website kan links naar websites of naar webpagina's van derden en andere partijen bevatten of daar op een andere manier naar verwijzen. Postzegelclub De Zeven Torentjes heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of webpagina's en is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan. Het plaatsen van links door Postzegelclub De Zeven Torentjes houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina's.

Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbanken
De Belgische wetgeving is van toepassing op deze website met uitzondering van de Belgische doorverwijzingsregels uit het Belgisch internationaal privaatrecht. Ingeval van betwistingen zijn enkel de rechtbanken van Brugge bevoegd.


          Disclaimer - SitemapHome - Top - server hosting door Hostbasket